urokset- males

GILLBRYAN DREAMS R FOREVER (Sh Ch Gillbryan Any Dream Will Do- Gillbryan Magdalena)

c/o Hanna Hakala& Sakari Hakala

FI17439/09


"Jay"